“การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

“พาณิชย์กระบี่อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยกระดับส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “วันที่ 2 ส.ค.64 นางสาวนิพัทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม”การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)“ ซึ่งเป็นการจัดอบรมตามแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยกระดับส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา GI และผู้ที่สนใจจะขอใช้ GI : กาแฟเมืองกระบี่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI และผู้ที่สนใจจะขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน เอกลักษณ์ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด 2.เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้า GI ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ อย่างเคร่งเครัด