ชีวิตหนี้

ชีวิตหนี้

ปัจจุบันสังคมไทยเรามีปัญหาภายในครัวเรือนในหลากหลายทาง หนึ่งในนั้นคือปัญหาหนี้สินภายในครัวครัวเรือน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ เมื่อมีปัญหาเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั้นเกิดปัญหาอย่างแน่นอน แต่การจัดการหรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้นทำได้ยาก เพราะการนำเรื่องของหนี้สินมาพูดคุยหรือการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะจะช่วยเหลือนั้น ค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัวมาก ๆ ดังนั้นการที่จะสร้างความตระหนัก หรือความเข้าใจในการเรียนรู้ที่จะเปิดใจ ทำความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ จากทางหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือนั้น จึงต้องมีการทำโฆษณาเพื่อให้ตระหนักถึง หรือเป็นการเล่าสู่กันฟัง ต้องทำให้เกิดจากความสมัครใจที่จะเปิดใจเข้าร่วม

“จากการผลิตสื่อโฆษณาในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากการทำสื่อที่เป็นเรื่องวิชาการเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้หันกลับมาสนใจนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากเยาวชนเป็นอย่างดี ส่งผลให้กระบวนการที่จะดำเนินต่อไปในการจัดทำกระบวนการต่างๆของโครงการนั้น สามารถประชาสัมพันธ์ในช่องทางดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งเมือ่มีการเคลื่อนไหวจนเกิดชุมชนในออนไลน์ครั้งนี้ขึ้นแล้ว เราสามารถที่จะสร้างเป็นตลาดออนไลน์หรือเป็นอีกช่องทางนึงที่จะสารมารถต่อยอดทางธุระกิจให้กับชุมชนได้อีกช่องทางนึงได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ตอบรับกับกระแส สังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ดังนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดชุมชน บ้านบางโสกไปสู่การบูรณาการอย่างเติมรูปแบบและเท่าทันกระแสสังคม”