รักอ่าวลึก

มรดกทางวัฒนธรรม

งานประจำจังหวัดที่ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของคนอ่าวลึก จ.กระบี่ มาแต่ครั้งโบราณกาล โดย  นายประสิทธิ์ ภูชัชวนิชกุล อดีตนายอำเภออ่าวลึก ผู้ริเริ่มและวางแนวทาง แนวความคิดการจัดงานรักอ่าวลึกตั้งแต่ครั้งแรก มาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดเป็นประจำทุกๆปีมาร่วมเข้าปีที่ 12 โดยนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก คนปัจจุบัน เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ 

POSTER DESIGN / โปสเตอร์โปรโมทงาน

“คอนเซ็ปต์งานรักอ่าวลึกที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดคือ การร่วมสืบสานวัฒนธรรมของคนในอดีตเอาไว้ กล่าวคือ วัฒนธรรมการแต่งกาย โดยภายในงานนั้นมีการวางคอนเซ็ปต์ในการแต่งให้เป็นธีมในแต่ละวัน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มาร่วมงานได้แต่งกายมาเดินชมภายในงาน โดยในแต่ละหมู่บ้านได้มีการทำขนำที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศ ได้มีการจัดนิทรรศการ และออกบูทจำหน่ายสินค้าของชุมชน การละเล่นต่างๆของคนสมัยโบราณ ทำให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาจากพ่อแก่ แม่เฒ่า ให้แก่ลูกหลานสืบต่อไป”

บ.โฟโต้คาเฟ่ จำกัด ร่วมกับ อำเภออ่าวลึก ร่วมออกแบบและจัดทำสื่อ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่งานรักอ่าวลึกในปีนี้ โดย เรา โฟโต้คาเฟ่ ได้วางคอนเซ็ปต์ในการทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ โดยใช้คอนเว็ปในการแต่งกายของธีมงานในแต่ละวัน มาถ่ายทอดโดยการใช้นักแสดงที่เป็นลูกหลานคนอ่าวลึกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์จากคนในชุมชนจริงๆ  ร่วมทั้งได้หยิบยกสถาณที่ ที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจในอำเภอมาถ่ายทอดด้วย 

นอกจากนั้น เราได้วางคอนเซ็ปต์ ในการรณรงค์ ให้ผู้ร่วมงานได้งดใช้งดรับถุงพลาสติก โดยการออก แคมเปญ “หิ้วถุงผ้า ถือตะกร้า มาเดินหลาด” โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อทำเป็นตัวอย่างให้เยาวชนได้เรียนรู้และเกิดการตะหนัก

เราได้ร่วมกันสร้างนิทรรศการ ออนไลน์ โดยการ รวมกลุ่มกับช่างภาพจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกันบันทึกภาพและเก็บบันทึกทั้งสื่อออนไลน์ และในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการจัดเก็บและบันทึกอย่างเป็นระบบอีกด้วย 

การสื่อสารที่ดี การประชาสัมพันธ์ที่ดี ย่อมทำให้งานนั้นออกมาตรงจุดประสงค์และความต้องการของผู้จัด และการให้ความร่วมมือของทุกคนที่เกี่ยวข้องก็นับได้ว่า เป็นสื่อในการขับเคลื่อนโครงการและงานนั้นๆให้ไปต่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย 

“CONCEPT DESIGN แนวคิดในการออกแบบได้มาจากคอนเซ็ปหลักของงาน ที่มีการย้อนยุคไปในอดีตครั้งก่อนแต่โบราณกาลของคนอ่าวลึก เสน่ห์ของการแต่งกายในแต่ละยุค รูปแบบของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเราเลยใช้กลิ่นไอของความเป็นวิถีโบราณมานำเสนอ”

CREATIVE DESIGN FOTO CAFE CO., LTD.

THINK CREATIVE AND MAKE INNOVATIVE DESIGN

Facebook : https://www.facebook.com/fotocafeagency