basic camera / best idea

กิจกรรมดีๆที่ foto cafe’ ร่วมกับ ชมรมถ่ายภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่. จัดอบรมถ่ายภาพ ระยะสั้น ในหัวข้อ basic camera / best idea photo